INFORMÁCIE PRE KONCOVÝCH UŽÍVATEĽOV

 1. Identifikačné údaje podniku
 2. Obchodné meno: Bc. Ján Drugda DJ NET Sídlo: Sady 131, 979 01 Čerenčany, IČO: 43912567, Firma je zapísaná na Obvodnom úrade v Rimavskej Sobote č. živnostenského registra 650-12526
 3. Rozsah ponúkaných služieb
 4. Bc. Ján Drugda DJ NET poskytuje nasledovné elektronické komunikačné služby: Verejná elektronická komunikačná služba sprostredkovania prístupu do siete Internet.
 5. Štandardné zmluvné podmienky
 6. Štandardné zmluvné podmienky sa nachádzajú vo Všeobecných podmienkach platných pre jednotlivé verejné elektronické komunikačné služby, ktoré boli vydané v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Všeobecných podmienok pre jednotlivé služby sa nachádzajú na tejto stránke. Minimálna doba trvania zmluvného vzťahu medzi Bc. Ján Drugda DJ NET a zákazníkom je v prípade uzavretia zmluvného vzťahu na dobu neurčitú podľa Všeobecných podmienok 1 mesiac.
 7. Štandardné ceny
 8. Štandardné ceny s informáciami o poskytovaných službách a všetkých cenových položkách služieb, vrátane všetkých druhov užívateľských poplatkov za služby a servisných poplatkov, podrobnosti o uplatňovaných štandardných zľavách, poplatky alebo náklady účastníka súvisiace s koncovými zariadeniami, Cenníky (tarify) pre jednotlivé služby, ktoré sú dostupné na uvedené v Služby a ceny.
 9. Reklamačný poriadok
 10. Reklamačný poriadok, vrátane podrobností o ponúkaných spôsoboch odškodnenia v prípade uznania reklamácie je obsiahnutý vo Všeobecných podmienkach.
 11. Druhy ponúkaných servisných služieb
 12. Kontaktné údaje na služby poskytnutia informácii o produktoch, faktúrach ako aj služieb technickej podpory sa nachádzajú na Kontakty.
 13. Mechanizmy na urovnanie sporov
 14. Mechanizmy na urovnanie sporov sú uvedené vo Všeobecných podmienkach.
 15. Zmeny podmienok týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám alebo ich používania
 16. Informácie o zmenách podmienok týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám alebo ich používania sú uvedené vo Všeobecných podmienkach.
 17. Informácie o postupoch uplatňovaných podnikom
 18. Informácie o postupoch uplatňovaných podnikom, zameraných na meranie a riadenie prevádzky, s cieľom predchádzať tomu, aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia, a o tom, ako by tieto postupy mohli vplývať na kvalitu služieb. Podnik ma dostatočnú kapacitu siete, a preto nemusí uplatňovať mechanizmy na obmedzovanie prevádzky z dôvodu predchádzať, aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia.
 19. Informácie pre účastníkov so zdravotným postihnutím
 20. Bc. Ján Drugda DJ NET ako transparentný operátor pristupuje rovnako k všetkým skupinám zákazníkov bez rozdielu. Služby vrátane všetkých ich výhod a benefitov môžu využívať všetci naši zákazníci. Zákazníci so zdravotným postihnutím sa na nás môžu obracať s individuálnymi žiadosťami.
 21. Kvalita služby
 22. Informácie pre koncových užívateľov o kvalite služieb a o opatreniach prijatých na zabezpečenie rovnocenného prístupu k službám pre koncových užívateľov so zdravotným postihnutím. Bc. Ján Drugda DJ NET ako transparentný operátor pristupuje rovnako k všetkým skupinám zákazníkov bez rozdielu. Služby vrátane všetkých ich výhod a benefitov môžu využívať všetci naši zákazníci. Zákazníci so zdravotným postihnutím sa na nás môžu obracať s individuálnymi žiadosťami.
 23. Informácie o postupoch v prípade neplatenia faktúr
 24. Informácie o postupoch v prípade neplatenia faktúr sú uvedené vo Všeobecných podmienkach. Vo všeobecnosti uplatňuje Bc. Ján Drugda DJ NET politiku upozornenia zákazníka na nezaplatenú faktúru dostatočný čas pred blokovaním služieb.
 25. Bez poplatku informácie
 26. Pre informácie ohľadom nákladov aj pre iné poskytované služby sú zákazníkom k dispozícii naši zamestnanci, ktorých možno kontaktovať telefonicky alebo mailom prostredníctvom kontaktov.